Merényi Márta: Mozgás- és táncterápia

Közös tánckezelés

közös tánckezelés

Megvilágítja a modern tánc és a táncterápia szerves összefonódásának jelentõségét. Ismertet néhány táncterápiás módszert, az elmélet és gyakorlat összefüggésében. Összefoglalja a Magyarországon kifejlesztett mozgás- és táncterápia elméleti hátterét, metódusát és alkalmazási területeit.

Merényi Márta: Mozgás- és táncterápia

Kitér a képzés és kutatás jelenlegi helyzetére és a felmerülõ kérdésekre, lehetséges válaszokra. A modern táncirányzatok a balett szigorú, rigid formavilágával szemben az ember szabad, spontán és kreatív önkifejezésének igényét képviselték.

Az individualitáson túl az egyetemes emberi létezéssel járó közös tánckezelés, küzdelmek, félelmek mûvészi kifejezésének igénye jelent meg.

A táncos és a közönség közötti kapcsolat intenzívebbé, érzelmileg telítettebbé vált. E modern mozgás- és táncirányzatokat mûvelõ táncosok egész személyiségükkel táncoltak. Az önkifejezéshez hozzátartozott a kísérletezõ, improvizációra épülõ mûhelymunka. Az elsõ táncterapeuták ízületi gyulladás a vállízület kezelésében modern táncosok, elõadómûvészek voltak LevyTrautmann-Voigt A táncterápia fejlõdésében nagy lépés volt, hogy ban, Közös tánckezelés létrejött az elsõ szakmai egyesület, amely meghatározta a táncterápia lényegét.

Az egyesület az elméletében-gyakorlatában helytálló táncterápiás metódus kialakítását tûzte ki célul.

Tánc közben szárnyal a lélek: a táncterápia szorongáscsökkentő hatása

A táncterápia úttörõi módszerükbe folyamatosan beépítették az adott korban megszületõ pszichológiai elméleteket. Így jöttek létre a különbözõ pszichoanalitikus és humanisztikus pszichológiai iskolákra épülõ táncterápiás irányzatok. Mezítláb táncolt, és a természetes, alapvetõ emberi érzéseket kifejezõ mozdulatokat kutatta. Személye nagy hatással volt a modern táncterápiás iskolák fejlõdésére.

LevyPress Amerikában körül jött létre a híres Denishawn-tánciskola, ahol sok modern táncos kezdte pályáját, többek között Martha Graham, és Közös tánckezelés Chace, aki a táncterápia úttörõje volt Levy Európában is hasonló fejlõdés ment végbe, Mary Wigman vezetésével. Munkáját az erõs, direkt táncstílus, a tiszta érzések kifejezése és a közönséggel való kommunikáció jellemezte Press Wigman improvizatív technikája, és tanítványaival végzett munkája a as években a táncterápia korai formájának tekinthetõ Levy A modern tánc közös tánckezelés Magyarországot is elérték.

Dienes Valéria a as évek modern magyar mozdulatmûvészetének egyik megteremtõje volt.

közös tánckezelés

Erõsen hatott rá Bergson filozófiája és Raymond Duncan ókori görög mozdulatvilágot életre keltõ mozgásrendszere. Kidolgozta orkesztikának nevezett saját komplex rendszerét. Matematikai és filozófiai tudását integrálva geometrikus testmodellt épített fel. Tisztában volt mozgásmûvészete terápiás hatásával. Az akkori Mozdulatkultúra Egyesület és az Orkesztikai Társaság alapítója.

A as évektõl módszerét tanítványai, követõi továbbfejlesztették, ma is alkalmazzák. Lenkei Erõsen hatott rá Sullivan interperszonális személyiségelmélete. Alapfeltevése az volt, hogy az ember személyisége és én-érzése sense of self a környezetével történõ interakciókban illetve ezen interakciók észlelésén keresztül fejlõdik. Chace a csoportban történõ táncterápiának napjainkban is aktuális szemléleti és gyakorlati alapjait, értelmezési közös tánckezelés teremtette meg.

  1. Tánc közben szárnyal a lélek: a táncterápia szorongáscsökkentő hatása Szerző: WEBBeteg - Dervalics Dóra, pszichológus A zene közös létrehozása vagy egy együtt eljárt tánc során olyan energiák szabadulnak fel, melyek erősebbé és boldogabbá teszik a benne részt vevőket, miközben a csoporthoz tartozás érzése is eltölti őket, ami alapvető emberi szükségletünk.
  2. Tánc közben szárnyal a lélek: a táncterápia szorongáscsökkentő hatása
  3. Lupus erythematosus ízületi kezelés
  4. Nem Adom Fel Alapítvány és az integratív táncterápia - Tóth Sára-
  5. Honnan is kezdejem a beszámolót?!

Közös tánckezelés dolgozta ki például a terapeuta és a páciens interakciójában fontos tükrözés kinesztetikus empátia közös tánckezelés Levy Mary Whitehouse módszere kifejlesztéséhez Mary Wigmannál folytatott intenzív tánctanulmányai és saját jungi analízise képezte az alapot.

A wigmani közös tánckezelés technika és a jungi aktív imagináció integrációjából egyedülálló elméleti és gyakorlati tánc- és mozgásterápiás módszert fejlesztett ki. Szerinte a tánc terápiás alkalmazásával — szelftudatosság nélkül — a személyiség mélyebb rétegeihez lehet eljutni, egészen a mozgás forrásához. Megközelítése szerint a terápiás kapcsolatban fontos, hogy a terapeuta bízzon saját intuíciójában, és segítse páciensét is e képesség fejlõdésében Whitehouse Mary Whitehouse munkája nagy hatással van a mai jungiánus táncterapeutákra.

Gyermekekkel való munkájában Schilder testképzet body image koncepcióját alkalmazta.

közös tánckezelés

Schilder definíciója szerint a testképzet nem más, mint a testnek az elmében, szenzoros érzékelések által keletkezett képe.

Franciska Boas a gyermekpszichiátriában és saját táncstúdiójában végzett munkája során a pszichoanalízisében szerzett tapasztalatait és a különbözõ pszichoanalitikus koncepciókat ötvözte a tánccal. Levy Boas a gyermekpszichiátriai osztályon gyakran tapasztalta, hogy a gyerekek testképe torzult.

Mozgás- és táncterápia

Ennek megváltoztatása céljából imaginációt alkalmazott. Boas négy alapvetõ koncepcióval járult hozzá a korai tánc- és mozgásterápiás elméletekhez. Ezek a következõk: a pszichomotoros szabad asszociáció fogalma, a mozgás által elõidézett fantáziaanyag pszichoanalitikus értelmezése, az egészséges testképzet helyreállítása mozgásban megtapasztalt új élmények sorozatán keresztül, annak felismerése, hogy mozgással is lehet érzelmeket elhárítani. A táncterápiát teljes mértékben pszichoanalitikus kontextusba helyezte, integrálva az elméleti és metodikai szempontokat.

Az áttételt tekintette a legfontosabb eszköznek ebben a növekedési folyamatban.

közös tánckezelés

Siegel szerint a mozgásterápia a pozitív áttételen keresztül segíti a páciens fixációs pontig történõ regresszióját, ezután lehet átdolgozni korábbi konfliktusait.

Kiemeli a táncterápiában a mozgás-improvizáció, és a pszichoanalitikus kezelésben a verbális szabad asszociáció közötti hasonlóságot, megjegyezve, hogy mindkét módszer a tudattalan közös tánckezelés és gondolatok feltárását célozza. Úgy vélte, hogy a külsõ forma, mint a ballett, a flamenco vagy a modern tánc is a szelf, az egyén korai éveinek autentikus kifejezésévé válhatnak e stílusok vizuális és testi tapasztalatain keresztül, és a tudattalan jelzéseihez kötõdhetnek.

Siegel saját tapasztalatai: a ballett szigorúan intellektuális kontrollja és a primitív táncok tisztán érzelmi kiáradása vezették õt el oda, hogy megtalálja a tudatos és tudattalan hatások egyensúlyát és integrációját.

Gyógyhírek

Nemcsak a személyiség tudattalan aspektusaira figyelt, hanem ugyanúgy foglalkoztatta az egyén énfunkcióinak fejlõdése és megõrzése is SiegelLevy Zoe Avstreih a tárgykapcsolatelméletek és a szelf-pszichológia eredményeit építette be munkájába. A fejlõdés folyamatát helyezi a középpontba, Mahler individuáció — szeparáció koncepcióját véve alapul. Kiemeli a fejlõdés során a kontaktpercepció bõrérzékelés távoli percepcióba a távolabbi tárgyak látás, hallás és elmozdulás útján történõ észlelésébevaló átmenetének fontosságát és ennek megnyilvánulását a táncterápiás munka téri szervezõdésében.

Ebben közös tánckezelés összefüggésben fontos, hogy a táncterapeuta megtalálja a megfelelõ térbeli távolságot a beteggel való kapcsolat megalapozásában. A táncterapeuta szelfje közvetlen alkalmazásával, azaz saját testi-lelki egységén keresztül segítheti rekonstruálni a korai fejlõdés tapasztalatainak néhány hiányzó aspektusát Közös tánckezelés Szerinte a belsõ események fizikálisan reprezentálódnak mint érzetek szenzációkmiközben a test maga is mentálisan reprezentálódik mint képzet vagy képek sorozata.

Amikor a pszichikai zavar megjelenik, a képek torzulhatnak vagy blokkolódhatnak. A testi tapasztalások intenzív integrálódásán keresztül az egyén torzult testképe változhat, és Fletcher szerint ez az egyik fõ terápiás hatása a táncterápiának. A terápiának meg kell nyitni az utat az asszociáción keresztül megvalósuló tapasztalatok számára. Fletcher a testi tapasztalatok közös tánckezelés lassan felkészíti a pácienst, hogy elõször képes legyen figyelni e tapasztalatokra, és ez a figyelem indítja el az asszociációkat: képeket, érzéseket, gondolatokat, amelyek tovább differenciálják a testi tapasztalatokat.

  • A tánc a legősibb gyógyító művészetek közé tartozik.
  • Merényi Márta: Mozgás- és táncterápia - Pszichoterápia

Azaz, ha az egyén képessé válik asszociációkra, fantáziálásra, gondolkodásra önmagáról, akkor elindul a szelf különbözõ aspektusainak integrálódása.

A tapasztalat, a megfigyelés és a cselekvés összekapcsolódása, valamint a szelf aspektusainak egészleges szervezõdésébe való integrálása az elsõ lépés a szelf-tudatosság és a szabad választás felé. Erõteljes hasonlóság fedezhetõ fel Fletcher gondolatmenete és Lábízületi fájdalom gyógyítása szelf-fejlõdésrõl alkotott elmélete között.

Joan Közös tánckezelés táncterapeuta és jungi analitikus a táncterápia nagyon fontos alaptételét fogalmazza meg: a tudatosság és a tudattalan irányába történõ mozgást. A mozgás segítheti az énhatárok és a kontroll funkciók megerõsítését, illetõleg a mélyebb regresszív állapotok megjelenését. A pszichotikusoknak a tudatosság érzésére van szükségük. A napi realitás és a mozgásos tapasztalat erõsíti az énhatáraikat, segíti a valóságosabb testkép fejlõdését, és erõsíti a tudatos nézõpontot.

Ép énfunkciók esetében a mozgást, mint a tudattalan megnyitásának módját alkalmazza. A tudattalan explorálása és a tudatossal való integrációja nála is Jung aktív imagináció metódusán alapszik. Chodorow A Magyarországi mozgás- és táncterápia elméleti háttere Közös tánckezelés Magyarországon kifejlesztett mozgás- és táncterápia a továbbiakban MTT pszichoanalitikus szemléletû, feltáró és korrektív pszichoterápiás módszer.

A korrekció testi és verbális átdolgozás útján történik. Az MTT elméleti hátterét a pszichoanalitikus tárgykapcsolati, az új szelfpszichológiai és kötõdéselméletek, az idegtudományok és az élettan vonatkozó ismeretei képezik.

Másik bázisát a modern táncirányzatok, testtudati rendszerek, a E tudások az MTT kontextusában, közös tánckezelés látásmódban és gyakorlati munkamódban találkoznak. Tapasztalati, testtudati technikai alapok Azok a testtudati rendszerek és tánctechnikák, melyek a test természetes tudására és megismerésére építenek, a teljes személyiség jelenlétét feltételezik, azaz a test-lélek-szellem egységében gondolkodnak.

Az MTT elsõsorban a kontakt improvizáció és a Több táncos társával dolgozta ki a kontakt improvizáció módszerét.

közös tánckezelés

Az emberi test, a gravitáció, a tér törvényszerûségei, a sebesség, az erõ kérdései foglalkoztatták. A kontakt improvizációnak nincs meghatározott koreográfiája. A szabad tánc teret ad a mozdulatok megszületésének, lehetõségeinek kutatására. A mozgásos kísérletezés emlékeztet a korai tapasztalatok világára. A finom érintések bõringerlésétõl az erõteljesebb fizikai kontaktusig talaj, másik embera mély izom és ín receptorainak ingerlésével, a térérzékelés legkülönbözõbb minõségeinek átélésével a fizikai és az érzelmi válaszkészség egyszerre fejlõdik, párhuzamosan a testtudattal és az improvizációs készséggel, valamint differenciálódik a belsõ testkép.

  • Köszönjük, hogy meglátogattad új honlapunkat!
  • Mozgás- és táncterápia gyermekeknek és szüleiknek - GYógyhírek

Az MTT folyamatában a testtudati munkát átszövi ugyanez a kísérletezés. A spontaneitás, az önindította mozgás öröme és biztonsága, a keresés, a felfedezés izgalma energetizál, és a nehezebb lélektani állapotokban is fogódzót, hátteret jelent.

A kontakt improvizáció nemcsak táncosokat, hanem széles tömegeket ért el, mozgalommá vált. Elérhetõvé lett vakok és mozgássérültek számára is. Magyarországon a Bliss Alapítvány keretei között, a Dance Ability módszer alkalmazásával mozgássérültekkel folytat táncterápiát Bóta Ildikó. Ami lábízület gyulladás mit kell tenni e forrásokban, az improvizációra épített, közös tánckezelés fizikális és lélektani állapotokat kutató kísérleti munka, ami a hiteles színészi alkotást és a közönséggel való találkozást szolgálja.

Ez tartalmazza a színész személyiségének, tudattalan impulzusainak a feltárását, ami megalapozza a tudatosabb, mélyrõl fakadó színészi játékot BrookVekerdyGrotowski A testi tapasztalás és az énfunkciók kapcsolata Az én-funkciók primer összetevõi többek között a mozgás és érzékelés. Ezek idegélettani hátterének ismerete nélkülözhetetlen.

A pszichodinamikus mozgás- és táncterápia olyan önismereti és terápiás módszer, amely egyszerre figyel az egyén testi-lelki dinamikájára, változásaira és a csoportban megszülető érzések alakulására és összefüggéseire a csoportdinamikára.

Kulcsár A testi tapasztalás és az énfunkciók térélménnyel való összefüggésének pszichoneurofiziológiája is idetartozik Kállai, Merényi E tudások a konkrét testi technika, metodika közös tánckezelés képezik.

Lélektani elméleti háttér Az MTT a pszichoanalitikus, különösen a tárgykapcsolat- és a késõbbi szelfpszichológiai elméletekre épül, amelyek a személyiségfejlõdésben a korai, preverbális idõszak fontosságát hangsúlyozzák, kiemelve az anya-gyerek kapcsolat elsõdlegességét Bálint, Winnicott A páciens tárgykapcsolati reprezentációs világának fontos aspektusai a terápiás kapcsolatban áttétel, a terapeuta oldaláról viszontáttétel formájában jelennek meg, ezért ennek értése, kezelése, és értelmezése közös tánckezelés értékû FerencziBálintSandler Pszichoanalitikus megközelítésben a regresszió jelensége hordozza annak a lehetõségét, hogy korai élményeink mintázata felszínre kerüljön, és hozzáférhetõvé váljon a terápia számára.

Bálint hangsúlyozta, hogy a regresszió gyógyszerek a fájdalom az ujjak ízületeiben a beteg problematikáján kívül a terápiás kapcsolat határozza meg. A megfelelõ terápiás miliõben, az úgynevezett jóindulatú regresszió talaján indulhat el az újrakezdés, azaz a korrekció bizonyos határokon közös tánckezelés.

Ilyenkor nem az értelmezés, de nem is a regresszió kielégítése, hanem a bizalom, értõ figyelem az a mód, ami segíti a páciens újrakezdését Bálint Bion konténerfunkció- Winnicott holding- és közös tánckezelés is felhívták a figyelmet a terápiás kapcsolatban az érzelmi terhelhetõség fontosságára.

A páciens fájdalmainak, szorongásainak elviselését és megismerését a terapeuta tartalmazó és tükrözõ funkciója segíti GergelyWinnicott Az MTT központi kérdése a verbalizálhatóság tartománya. Egyrészt a mozgás segíti a preverbális személyiségrétegekhez való hozzáférést, és a szimbolikus, verbális módon lábfájdalom, ha ízületben járunk feldolgozást készíti elõ.

közös tánckezelés